ดาวน์โหลด

  • 1. คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ เวอร์ชั่น V1.1 ดาวน์โหลดที่นี่  
  • 2. คู่มือการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดที่นี่ 
  • 3. หนังสือเพื่อการประสาน ท้องถิ่นปัตตานี
  • เรื่องการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดที่นี่
  • 4. หนังสือเพื่อการประสาน ท้องถิ่นนราธิวาส
  • เรื่องการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดที่นี่
  • 5. หนังสือเพื่อการประสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
  • เรื่องการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดที่นี่