ประมวลผลการจัดกิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดอบรม เร็วๆนี้

  • No events

โครงการอบรม ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 6

กิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต.”


รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

โครงการอบรม ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

พิธีลงนามและบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอบรม ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

กิจกรรมอบรม หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้