กลุ่มวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน จชต.

หน้าที่/การปฏิบัติงาน

นายอิบรอเหม  เบ็ญนา  ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่บังคับบัญชา      กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยฯ โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้

   งานที่ 1 งานพัฒนาข้าราชการ 

นางสาวศศิพิชญ์   นิลไพรัช ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า   งานพัฒนาข้าราชการ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

 (1) นายอาร์บีดีน  วงศ์กาเซ็ง              ตำแหน่ง ครู (คศ.1)

 (2) นางสาวปฐิญตา  แก้วกับทอง         ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 (3) นายอรุณ  หะยีอาเซน                 ตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิค

 (4) นางสาวมูนา  ดาลอ                   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 (5) นายอาซฮารี  ดีโซ๊ะ                   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 (6) นางสาวซาร์รา  เจ๊ะมามะ             ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 (7) นางสาวกูอานีซ๊ะ  รงโซะ              ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. การสร้างความเข้าใจอย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อาทิ                                 

                     1.1 การจัดกิจกรรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน

                                     ส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                     1.2 การจัดกิจกรรม หลักสูตรพัฒนานักบริหาร จชต. (ทีมนักบริหาร จชต.)       

                     1.3 การสนับสนุนจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)

                     1.4 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสร้าง นวัตกรรมการทำงาน

                     1.5 การจัดกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   2.การจัดตั้งกลุ่มองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

   3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานที่ 2 งานพัฒนาเครือข่ายบุคคล

   นางสาปีน๊ะ  เปาะโซะ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

  (1) นายเจ๊ะอาด  สาลิมิน               ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  (2) นายอโณทัย  แก้วทอง              ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

  (3) นางสาวนูรุลคอยรีย์  เจ๊ะดี          ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. วางกรอบและจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำ 4 เสาหลัก พร้อมทั้งจัดทำแผนการจัดตั้งวิทยาลัยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น วิทยาลัยผู้นำพหุวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

2. จัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้                            

3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก ศอ.บต. ในหลักสูตรหลักด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และหรือจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อดําเนินส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
  3. จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง