กลุ่มงานยุทธศาสตร์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน้าที่/การปฏิบัติงาน

นายนะรี  คงบันนึก ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้

งานที่ 1 งานยุทธศาสตร์และวิจัย 

นายมูฮัมมัด  ลาเต๊ะมูหะมะ ตำแหน่ง นักวิชายุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัย  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้                

(1)  นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณโร          ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(2)  นางสาวชรัทดา  อัลภาชน์           ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(3)  นางสาวจารุพัชร์  คุรุตาประภา     ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(4)  นางสาวซูไวบะห์  ตือบิงหม๊ะ        ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

(5) นางสาวอิมติซาน  มะมิงจิ          ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ภารกิจ

   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. บริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐ จชต.

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอแนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากร อาทิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ การสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

4. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์

5. จัดทำแผนบูรณาการ และแผนขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

6. การขับเคลื่อนงานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

7. จัดทำงบประมาณ โครงการและกิจกรรมสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

8. จัดทำตัวชี้วัด ภารกิจงานสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   งานที่ 2 งานติดตามและประเมินผล

นางสาวสุดาทิพย์  นวลละออง  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานติดตามและประเมินผล โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) นายพิพัฒน์  พละมาต               ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(2) นายอามีนุดดีน  จะปะเกีย          ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(3) นางนาวีฮา  ยูเปาะนะ              ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

    โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรเพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุกประเภทเพื่อเข้ารับพระราชทานฯ เกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                            

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย