กลุ่มงานอำนวยการและบริหาร

หน้าที่/การปฏิบัติงาน

นายยะยา  เจะอีซอ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหาร มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มอำนวยการฯ โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

  กลุ่มงานที่ 1 งานอำนวยการ

นางนุชนารถ  กิติชัย  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยการ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) นางสาวภิณญาพัชญ์  เพชรยอด     ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

(2) นางสาวมนัสนันท์ จันทร์แดง          ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

(3) นายเอรฟัน  หะยีมอ                 ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

(4) นางสาวมัสกานดา  คอมา            ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(5) นางสาวนูรอ  อาบูวะ                 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(6) นายอาทิตย์  ลิขิตสาธรรสกุล        ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  ภารกิจ

1. ประสาน อำนวยการ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

2. พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

3. กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามหลักรัฐประศาสโนบาย

4. ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

   4.1 วิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย                  

5. งานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่งหนังสือ

6. งานการเงิน การพัสดุ

7. การบริหารบุคลากรของสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

8. งานยานยนต์      

9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  กลุ่มงานที่ 2 งานสนับสนุนภารกิจ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

นายจำรูญ  เย็นใจ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสนับสนุนภารกิจ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

(1) นายอาสมี  หะยีเจ๊ะแว                ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

(2) นายศรีสุวรรณ  บุญรักษ์              ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ

2. งานเทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานของสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าทีฯ               

3. งานควบคุมภายใน (กพร.)

4. งานบริหารความเสี่ยง (กบย.)

5. งานการต่อต้านการทุจริต

6. งาน PMQA (ตัวชี้วัด)                

7. งาน ITA (ความโปร่งใส)

8. งานกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย