โครงสร้าง สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สัยทัศน์

หล่อหลอม

นำการเปลี่ยนแปลงชายแดนใต้

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายในปี พ.ศ. 2566

พันธกิจ

น้อมนํารัฐประศาสโนบายของพระมหากษัตริย์ไทย สู่การปฎิบัติอย่างแท้จริงหลักรัฐประศาสโนบาย รัชกาลที่ ๖

ข้อห้า ข้าราชการ ที่จะแต่งตั้งออกไป ประจําตําแหน่งในมณฑลปัตตานี พึงเลือกเฟ้นแต่คน ที่มีนิสัย ซื่อสัตย์สุจริต สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ไม่ใช่สักแต่ว่าจะส่งไปบรรจุให้ตําแหน่ง หรือส่งไปเป็นทางลงโทษเพราะเลว เมื่อจะส่งไปต้องสั่งสอนชี้แจงให้รู้ลักษณะทางการอันพึงประพฤติระมัดระวังโดยหลักที่กล่าวในข้อหนึ่งและข้อสี่ข้างบนนั้นแล้วผู้ใหญ่ในท้องที่พึงสอดส่องฝึกฝนอบรมกันต่อๆ ไปในคุณลักษณะเหล่านั้น ไม่ใช่คอยให้พลาดพลั้งลงไปก่อนแล้วจึงว่ากล่าวโทษ

ยุทธศาสตร์พระราชทาน รัชกาลที่ ๙

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เข้าใจ ก่อนจะทำอะไรต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจบริบทของพื้นที่ ทั้งในด้าน ภูมิสังคม ภูมิประเทศ สภาวการณ์เศรษฐกิจ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรัฐว่ารัฐมีความจริงใจในการช่วยเหลือและแก้ปัญหา

เข้าถึง เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เข้าถึงพื้นที่และประชาชน ทำให้ทราบลักษณะของพื้นที่และความรู้สึกนึกคิดของคนในพื้นที่ และต้องทำให้ประชาชนอยากเข้าถึงรัฐด้วย

พัฒนา เมื่อเข้าใจและเข้าถึงแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง บนหลักของสันติและความจริงใจ

และพระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ ๑๐

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด

และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุข

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป

โครงสร้าง/กลุ่มงาน

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

         การปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1. นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. นายอิบรอเหม เบ็ญนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. นายยะยา เจะอีซอ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหาร

โครงสร้างองค์กร

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ศอ.บต. ในหลักสูตรหลักด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. ศึกษา วิจัย ให้ข้อเสนอแนะมาตรการสร้างขวัญกำลังใจและลักษณะอันพึงประสงค์ขอเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีและสื่อ เพื่อการ พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้