ศอ.บต. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา ชั้น 3 ตึกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องต่างๆ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เป็นประโยชน์ โดยที่ประชุมได้สรุปสาระสำคัญ คือ เห็นควรเลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตามกำหนดการเดิม สืบเนื่องจากยังคงมีปัจจัยความเสี่ยงสูงและเป็นไปตามแนวทางการให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัด รวมทั้งที่ประชุมได้มีมติให้ ศอ.บต. และสำนักงาน ก.พ. ร่วมกันศึกษาหารือการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการฯ โดยยังคงให้เป็นไปตามเป้าประสงค์เดิม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ สูงสุด ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564