กิจกรรมบรรยายปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ซาบซึ้งใจและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกปักรักษาแผ่นดิน ไว้ให้ปวงชนชาวไทย จนน้ำตาซึมไหลวันนี้ (1 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหัวหน้าวิทยากรจิตอาสา 904 ศอ.บต. นำทีมวิทยากรจิตอาสาชุด 904 ของ ศอ.บต. มาบรรยายในเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า รวมทั้งวีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกปักรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน”โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการ / กลุ่มงาน ศอ.บต. ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน ซึ่งผู้เข้ารับฟังซาบซึ้งใจและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า รวมทั้งวีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกปักรักษาแผ่นดินไว้ให้ปวงชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้ จนน้ำตาซึมไหลแทบทุกคน