ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงหลักสูตร สป.ชต.

ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สป.ชต.) ผ่านระบบ Zoom Conference โดยในที่ประชุมให้ ศอ.บต. รับมาดำเนินการโครงการ สป.ชต. ในปีงบประมาณ 2565 จุดมุ่งเน้นเนื้อหาสาระของหลักสูตรมีการหารือปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

โดยในที่ประชุมได้หารือการดำเนินโครงการ สป.ชต. ในปีงบประมาณ 2564 ให้ ศอ.บต. รับมาดำเนินการในลักษณะเบิกจ่ายแทนกัน โดยมี สำนักงาน กพ. เป็นผู้ถ่ายทอดและร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและในปีงบประมาณ 2565  ศอ.บต. จะรับโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ สป.ชต. มาดำเนินการเต็มรูปแบบ โดยจุดมุ่งเน้นเนื้อหาสาระของหลักสูตรประกอบด้วยกัน 2 ด้าน  คือ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการซึ่งในที่ประชุมยังได้มีการหารือการปรับรูปแบบการดำเนินงาน ปรับลดเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อาทิ ปรับรูปแบบการเรียนรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ แผ่นพับ เพิ่มเติมเนื้อหาจากเดิมได้แก่การบริหารจัดการภาครัฐ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรแนวใหม่ นวัตกรรม สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนห้วงเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับห้วงของการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาเช่นในห้วงเดือนรอมฎอน อีกด้วย