สพจ. จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.) ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา แบ่งเป็น ผู้แทนจากกรมการปกครอง ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด ประธานสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด
การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาหารือกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องและผู้นำท้องถิ่นในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักสูตรเฉพาะในบริบทของพื้นที่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลัก มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของการพัฒนาและการจัดการความขัดแย้ง ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนาธรรมในพื้นที่ก่อให้เกิดการบูรณาการ สร้างจิตสำนึกที่ดีสามารถจัดการความขัดแย้งร่วมกันในชุมชนอย่างเป็นมืออาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและรายวิชา ตลอดจนการศึกษาดูงานในนอกพื้นที่ อย่างน้อย 7-12 วัน และกรมการปกครองยินดีอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการจัดอบรม โดยช่วยสนับสนุนจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดูแล พัฒนา ควบคุม กำกับ และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมในการฝึกอบรม และการร่วมมือตามข้อตกลง MOU ระหว่าง ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป