การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. ขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ส่งผลงานดีเด่นที่สนองตอบ และเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562