ศอ.บต. จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จชต. ก่อนปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้บริบทแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาพื้นที่ของรัฐบาล

   พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ศอ.บต. กับการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบไร้รอยต่อ ว่า การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯที่ ศอ.บต. จัดขึ้นในทุกๆปีนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่น และข้าราชการครูในพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด เนื่องจากข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และคลี่คลาย แก้ไขปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งจะต้องไม่เป็นผู้สร้างปมความขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจบริบทสังคม วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ และความเข้าใจของคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดด้วย เพื่อทำหน้าที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยุติความรุนแรง นำความสันติสุขกลับสู่ดินแดนภาคใต้

   สำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 นี้ จะดำเนินการจัดขึ้นทั้งสิ้น 6 รุ่น โดยมีบุคคลกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน หรือช่วยราชการ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ และแนวนโยบายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ทั้งนี้ภายในกิจกรรมจะมีการลงพื้นที่สถานที่สำคัญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ เมืองโบราณยะรัง มัสยิดกรือเซะ และน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นอยู่และแนวความคิดของประชาชนในพื้นที่

   ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน จชต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายพิเศษ และนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ข้าราชการ เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและดำรงตนอย่างเหมาะสมในพื้นที่ โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมอบรม 120 คน