ถกแนวทางการนำงานวิจัยมาพัฒนาด้านงานเยียวยา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่อง  ถกแนวทางการนำงานวิจัยมาพัฒนาด้านงานเยียวยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสอดรับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รศ.ดร.มารค  ตามไท และคณะ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ บุญชู และนางสาวนิศาชล  ชัยวงคล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมหารือกับ ศอ.บต. เกี่ยวกับ “การเชื่อมงานวิจัย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้” โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสำนัก/กอง และกลุ่มงานภายใน ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมหารือและให้สัมภาษณ์ โดยเบื้องต้น ที่ประชุมเห็นพ้องให้นำงานวิจัยมาพัฒนางานเยียวยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสอดรับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

การประชุมวันนี้ รศ.ดร. มารค ตามไทย หัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนองานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาการเยียวยาความบอบช้ำทางจิตใจ (Trauma Healing) ในต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดย ศอ.บต. ได้มีการตอบรับและพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้ จะมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานเยียวยาฯ จากนั้นจะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ และวิธีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ประธานการประชุม ได้สรุปในตอนท้ายของการประชุมว่า การนำวิทยาการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กรถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สกว. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ  โดย ศอ.บต. พร้อมนำองค์ความรู้มาปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป