สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ศอ.บต. จัดการประชุมรับฟังการเพิ่มประสิทธิภาพ หลักสูตรพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่

   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมรับฟังความเห็นการจัดทำหลักสูตร สำคัญตามแผนการขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565 ครั้งที่ 1 โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม และมีว่าที่ร้อยตรี เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้แทนศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 สน. ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่และเจ้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมข้าราชการในพื้นที่เพื่อพัฒนาศักภาพข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหารในพื้นที่มุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไปในแนวทางเดียวกับภาครัฐ ซึ่งในปี 2563 นี้ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน จชต. ศอ.บต. ก็ยังเตรียมและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเล็งเห็นว่า ข้าราชการเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   สำหรับหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีการปรับหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้นจากที่ผ่านมา โดยจะมีการฝึกอบรมรุ่นละ 120 คน พร้อมขยายเวลาจากเดิม 6 วันเป็น 8 วัน และจะลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการทำงานของแต่ละองค์กร ในส่วนของหมวดวิชาสำคัญในการอบรม ประกอบด้วยหมวดวิชากฎหมายและนโยบายสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมวดวิชาศาสตร์พระราชา หมวดวิชาวิถีโลกและหมวดวิชาเฉพาะ ในส่วนหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานในการสร้างทัศนคติที่ดีและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้นำหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีการวางหลักสูตร วิชาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาสถานการณ์โลกปัจจุบันและแนวโน้มโลกในอนาคต หมวดวิชานโยบายยุทธศาสตร์ประเทศและการขับเคลื่อนการพัฒนา หมวดวิชาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมวดวิชาสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และศาสตร์พระราชา และหมวดวิชาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์ ที่จังหวัดขอนแก่นสำหรับหลักสูตร เสริมทักษะเตรียมความพร้อมผู้นำยุคใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเป็นผู้นำทางความคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ระบบราชการ และสามารถตอบสนองการทำงานในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ เพื่อตอบสนองต่อบริบทการทำงานของภาครัฐที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพหุสังคม ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

   ทั้งนี้ที่ประชุมมีการเสนอความเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ เสนอให้มีการติดตามข้าราชการที่เข้าฝึกอบรม เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการทำงาน สนับสนุนให้เสริมการคิดวิเคราะห์ในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ทั้งนี้ที่ประชุมยังมองอีกว่า หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนี้ เป็นอาวุธสำคัญที่ศอ.บต.มอบแก่ข้าราชการในพื้นที่