สถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส ร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส ในโอกาสพบปะร่วมประชุมหารือและแนะนำสถาบันฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ด้านพหุวัฒนธรรม

           วันที่ (4 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.00 น.  ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส ในโอกาสพบปะร่วมประชุมหารือและแนะนำสถาบันฯ โดยมี อาจารย์เฉลิม ผ่องใส่  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส นำคณะเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภารกิจงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันให้เป็นที่รู้จักถึงบทบาทภารกิจงานที่มีความสอดคล้องกับงานด้านการพัฒนาพื้นที่ จชต.ด้านศาสนาและพหุวัฒนธรรม

            ด้าน นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส ว่า ทางศอ.บต.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถาบันฯ ได้ร่วมพบปะประชุมและแนะนำสถาบันในครั้งนี้ ซึ่งภารกิจงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มี 2 ส่วน คือ งานด้านความมั่นคง โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และด้านการพัฒนา เป็นภารกิจของศอ.บต.โดยการพัฒนาบุคลากรในทุกๆมิติ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส มีผู้เชี่ยวชาญด้านพหุวัฒนธรรมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบาทในการร่วมกันขับเคลื่อนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ในหลายๆ มิติอีกด้วย

ทั้งนี้  อาจารย์เฉลิม ผ่องใส่  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส ได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจของของสถาบันฯ ว่า สถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส เป็นสถาบันฯ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอบรมบุคลากรต่างๆ ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางศาสนาอิสลาม และบุคลากรในองค์กรที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพราะด้านต่างๆ  ซึ่งสถาบันฯ มีแนวทางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมศาสนา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยให้มีบทบาทในการสร้างคนดี สังคมดี  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมศาสนา เพื่อใช้เป็นพลังศรัธททธาทางศาสนาในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป