ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน จชต.

  เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09:00 น. นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ รก.ผอ.สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน จชต. (สปชต.) ปีงบประมาณ 63 กับ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เกี่ยวกับโครงการในปีที่ผ่านมาได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมมีการเสนอแนวทางการดำเนินโครงการในปี 63 ดังนี้

1.ให้มีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ สปชต.โดยเชิญผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในพื้นที่จชต. สื่อมวลชน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 .ศอ.บต. ต้องมีบทบาทรับผิดชอบดูแลประสานตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการในฐานะผู้สังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

3.สำนักงาน กพ.เปิดระบบให้ ศอ.บต.เข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครและข้อมูลของมหาลัย

  การที่สำนักงาน กพ. ร่วมกับ ศอ.บต.ดำเนินโครงการนี้เพื่อให้ข้าราชการในพื้นที่สร้างสัมพันธ์และส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง บูรณาการและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบโดยเน้นการทำงานที่เป็นจิตอาสาเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ข้าราชการที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.