ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดการอบรมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดและส่งคืนบุตรหลานสู่ครอบครัว

วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) ที่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง(หลังเก่า) อ. เบตง จ.ยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดและส่งคืนบุตรหลานสู่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถกลับมาดำรงค์ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบตง คณะวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

   นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดขึ้นมา โดยเป็นกิจกรรมที่จะเปิดโอกาศให้เด็ก เยาวชน และผู้หลงผิดได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจให้สามารถดำรงค์ชีวิตได้ตามปกติดั่งเช่นคนทั่วไป  ทั้งในด้านการศึกษาและด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งศอ.บต. พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานเชื่อมต่อประสาน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานที่ผลงผิดในชุมชนของท่านให้กลับตัวกลับใจและในที่สุดก็จะห่างไกลจากยาเสพติด และเชื่อว่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทุกคนที่มารับบุตรหลานกลับบ้านในวันนี้ หวังที่จะเห็นทุกคนเลิกยุ่งยาเสพติด อยากจะเห็นอนาคตที่สดใสของทุกคนและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอนอีกทั้งกล่าวชื่นชมเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมว่าทุกคนที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้  โดยเด็ก เยาวชนในที่นี่ ผมเชื่อว่าทุกคนจะเป็นความหวังของครอบครัว เป็นความหวังของปลายด้ามขวานไทยในวันข้างหน้า ซึ่งจะต้องพึ่งพาทุกคนให้ก้าวหน้าเดินต่อไปได้อย่างแน่นอน

ด้านตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด กล่าวว่า ผมรู้สึกขอบคุณและดีใจอย่างยิ่งที่มีโครงการที่ดีแบบนี้ขึ้นมาให้ผมและเพื่อนๆที่อยู่ในที่แห่งนี้ ได้มีโอกาสปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อให้กลับเข้าสู่สังคม และได้รู้ถึงแนวทางการใช้ชีวิตการปรับตัวหลังจากที่ออกจากค่ายแห่งนี้  อีกทั้งได้ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด  ผมหวังว่าจะมีโครงการแบบนี้ต่อไปเพื่อให้ผู้คนที่หลงผิดได้มีโอกาสแบบผมในวันนี้

อย่างไรก็ตามจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญแก่การแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ที่ติดยาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้เสพและผู้ติดในทุกระบบ โดยกิจกรรมฝึกอบรมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดและส่งคืนบุตรหลานสู้ครอบครัวในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน โดยแบ่งเป็น อำเภอเบตง 50 คน และอำเภอธารโต 20 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน