สพจ.ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สพจ. จัดประชุมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดนจำนวน 13 สถาบัน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ในการนี้ตัวแทนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดนได้มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในสังกัดซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อมีงานทำและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้