กิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต.”

   สถาบ้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายยแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิด คนเก่ง คนดี คนคุณภาพ โดยให้เยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงหลักศีลธรรมอันดีงาม เป็นคนดี และมีจิตสาธารณะ การจัดอบรมครั้งนี้ ได้มี      การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในแขนงสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่สามารถนำมาแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยยุวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้น ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดให้ มีกิจกรรมจิตสาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือจากเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อฝึกให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะและร่วมเติมเต็มสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 186 คน จำนวน 3 รุ่น และมีแผนจะดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 2 – 3 จำนวนรุ่นละ 200 คน ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้

                      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562

                     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2562