กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

     สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สพจ. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการพัฒนาพื้นที่ จชต. กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 42 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562

        ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ภายใน สพจ.