สพจ. จัดกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 สหาย)

     สถาบ้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายยแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา     และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทันต่อสถานการณ์ พร้อมเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บังคับหน่วย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผอ.รมน.จ. ผบ.ฉก.จ. นายอำเภอ, ผกก.สภ.  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบันฯ/กลุ่ม ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน. ขนส่งจังหวัดจากสามาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 136 คน ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บังคับหน่วย     และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นเวทีกลางเกิดความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเรียนรู้ถึงอดีต ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต อีกทั้ง    เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างทหาร พลเรือน ตำรวจ เพื่อเชื่อมโยง บูรณาการ การทำงานในพื้นที่ให้สอดรับกับนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้