สพจ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายใน ศอ.บต.

    สถาบ้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายยแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรภายใน ศอ.บต. เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ณ
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมทั้งสิ้น 160 คน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562      จำนวน 71 คน

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562       จำนวน 89 คน

ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศอบต มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงาน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง