สพจ. จัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

   สถาบ้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายยแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐ ระเบียบ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่ความสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวน 6 รุ่น  ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2562                  จำนวน 247 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562               จำนวน 200 คน

รุ่นที่ 3 วันที่ 23 – 27  กุมภาพันธ์ 2562               จำนวน 196 คน

รุ่นที่ 4 วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2562                       จำนวน 216 คน

รุ่นที่ 5 วันที่ 10 – 14 มีนาคม 2562                   จำนวน 211 คน

      รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2562    จำนวน 219 คน

               รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,289 คน

    ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวสามารถเสริมสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเข็มแข็ง เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ทั้งนี้ หลังจากผ่านการอบรมได้ร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ       กับประชาชน