ประชุมประธานรุ่น 1-6 ผู้ที่ผ่านการอบรมข้าราชการฯ ในพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผล

5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธีรวิทย์ เทียรฆโรจน์ ผอ. สพจ. และ ผอ. กลุ่มต่างๆ ใน สพจ. และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมประธานรุ่น 1-6 ผู้ที่ผ่านการอบรมข้าราชการฯ ในพื้นที่ ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผลหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปร่วมกันที่จะดำเนินการในเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยการทำกิจกรรม”ข้าราชการ…จิตสาธารณะ” เป็นกลุ่ม และกิจกรรมจิตสาธารณะรายบุคคล โดยการไปเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือครอบครัว 10 ราย

การมอบหมายให้ประธานแต่ละรุ่น คัดผู้ที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ที่มีผลงานปรากฎเด่นชัด เพื่อเสนอต่อ ศอ.บต. ในการพิจารณาขั้นการปฎิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนนำเสนอให้บุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการได้พิจารณาในการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ ในปีถัดไป

ในกรณีที่ประธานหรือสมาชิกกลุ่มขาดการติดต่อหรือไม่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะแต่อย่างใด ควรที่จะมอบให้สมาชิกกลุ่มที่ได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ได้ร่วมกันพิจารณา รองประธานสีหรือผู้มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำทีมการทำกิจกรรมแทน ตลอดจนในที่ประชุมโดยกลุ่มงานติดตามฯ ได้เสนอกิจกรรมเพื่อดำเนินการซึ่งที่ประชุมได้เห็นกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม 1. กิจกรรมารวมพล “ข้าราชการ…จิตสาธารณะ” ณ พื้นที่ จังหวัดปัตตานี 2. กิจกรรมติดตามผู้ที่ผ่านการอบรม ณ พื้นที่ 5 จชต. พร้อมทำงานจิตสาธารณะ 3. กิจกรรมถอดบทเรียนและเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ นอกพื้นที่ จชต. เพื่อนำประสบการณ์นำมาปรับใช้กับพื้นที่ 4. กิจกรรมผู้ผ่านการอบรมฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ร่วมกับบุคคลในพื้นที่เพื่อขยายผลต่อไป เลิกประชุม เวลา 16.00 น. โดยผลการประชุมจะได้นำเรียนเลขา ศอ.บต. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป